Ceník

Platnost od 10.2.2024

Jednorázové vstupy

 • 1 lekce – standard 170,- Kč
 • 1 lekce – student/senior nad 60 let 130,- Kč

Permanentky

 •    5 lekcí      780,- Kč – platnost permanentky 2 měsíce
 • 10 lekcí    1.500,- Kč – platnost permanentky 4 měsíce
 • 20 lekcí    2.800,- Kč – platnost permanentky 6 měsíců
 • 50 lekcí    6.300,- Kč – platnost permanentky 10 měsíců
 • student/senior 10 lekcí    1.250,- Kč – platnost permanentky 4 měsíce

Student – do 26 let věku, po předložení studentského průkazu

Senior – od 63 let věku, po předložení občanského průkazu

Přijímáme kartu MultiSport Benefit logo MultiSport A rgb

Všechny permanentky jsou přenosné.
Jedna lekce trvá 50-55 minut.
Ceny jsou platné od 10.2.2024 a jsou uvedeny včetně DPH.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen.

Permanentky je možné hradit v hotovosti na lekci nebo bezhotovostním převodem na účet číslo 270371645/0300 vedený u ČSOB, pobočka Zbraslav.  Bezhotovostní platbu mohou využít pouze klienti s otevřeným uživatelským účtem. Při platbě je nutné uvést do poznámky či detailů platby celé jméno, respektive celé jméno uživatelského účtu, který je u nás zřízen a na který mají být vstupy připsány. Bez této informace není možné platbu identifikovat.

Na prodej služeb se vztahují obchodní podmínky zveřejněné na našich webových stránkách a v provozovně. Koupí permanentky či jednorázového vstupu klient s těmito podmínkami souhlasí.

ceník 2024

OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY 

H.E.A.T. Centrum Zbraslav

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem H.E.AT. Centra Zbraslav (dále jen „centrum“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků centra.

Provozovatel: 
Eva Fajklová, Výtvarnická 834, 156 00  Praha 5 – Zbraslav, IČ: 04058623, DIČ:CZ8051172195

Adresa provozovny: 
H.E.A.T. Centrum Zbraslav, K Výtopně 1224, 156 00  Praha 5 – Zbraslav

Provozní doba:
Pondělí – Neděle
7:00 hod – 21:00 hod

Dle aktuálního rozpisu lekcí uvedeného na www.heatprogram-zbraslav.cz

I.  SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Návštěvník je povinen seznámit se s těmito Obchodními a Provozními podmínkami, řídit se jimi a chovat se v souladu s nimi. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Obchodními a Provozními podmínkami centra svůj plný a bezvýhradný souhlas.

II. PROVOZ CENTRA, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

 •  Centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.
 • Centrum je otevřeno denně, včetně víkendů a většiny státních svátků. Plánované změny a výjimky z provozní doby jsou s časovým předstihem zveřejňovány na internetových stránkách heatprogram-zbraslav.cz a na sociální síti Facebook a vývěskami v prostorách centra.
 • Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor centra a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách heatprogram-zbraslav.cz a vývěskou v centru.
 • Provozovatel pořádá v centru cvičební lekce pod vedením školených instruktorů. Rozvrh cvičebních lekcí pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách

www.heatprogram-zbraslav.cz

 • V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli provozovatele, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné Provozovatel v takovém případě návštěvníkům plně refunduje.
 •  Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti anebo z předplatného prostřednictvím permanentky. Permanentky lze hradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem. V případě placení lekcí prostřednictvím permanentky návštěvník uhradí finanční částku v nominální hodnotě odpovídající jednotlivým druhům permanentek dle platného ceníku a na účet mu bude připsán odpovídající počet vstupů. Platnosti permanentek se liší dle počtu nakoupených vstupů. Po uplynutí doby platnosti permanentky budou veškeré nevyčerpané vstupy z uživatelského účtu smazány. Aktuální stav permanentky (počet lekcí a termín platnosti zakoupené permanentky) se návštěvníkovi zobrazuje po přihlášení do on-line rezervačního systému. Při platbě bezhotovostním převodem jsou vstupy připsány na účet uživatele až po přijetí platby na bankovní účet provozovatele.
 • Pro rezervaci a vstup na cvičební lekce návštěvník využívá on-line rezervační systém na internetových stránkách heatprogram-zbraslav.cz  Pravidla rušení lekcí jsou součástí rezervačního řádu, který je zveřejněn na www.heatprogram-zbraslav.cz v sekci Rezervace a je součástí těchto podmínek.
 • Po vyčerpání vstupů na uživatelském účtu nemá návštěvník možnost dále rezervovat lekce.
 • Veškeré permanentky nabízené Provozovatelem jsou přenosné. Každý návštěvník obdrží po zřízení uživatelského účtu univerzální heslo, které je povinen změnit na svoje unikátní. Toto heslo již provozovateli není známé a každý návštěvník je tedy zodpovědný za rezervace na svém uživatelském účtu sám.
 • Jednotlivé permanentky nelze dělit na dva účty, každý návštěvník je povinen zakoupit svou vlastní permanentku na svůj vlastní účet anebo pod svým účtem uhradit jednorázový vstup v ceně lekce.
 • Peníze za zakoupené permanentky Provozovatel nevrací a návštěvník zakoupením permanentky s tímto souhlasí. Jednotlivé vstupy nepřevádíme na účty jiných návštěvníků.
 • Uhrazením lekce a využíváním služeb návštěvník souhlasí také s Rezervačním řádem a Pravidly chování v centru.

 III. REZERVAČNÍ ŘÁD

 •  Při zaregistrování do on-line systému vznikne návštěvníkovi účet s počtem vstupů (dle zakoupené permanentky). Přihlašovací údaje – jméno a heslo je zasláno na e-mailovou adresu návštěvníka. Univerzální heslo je návštěvník povinen změnit na své unikátní.
 • Při přihlášení na vybranou lekci se budou vstupy návštěvníkovi automaticky odečítat.
 • Obsazenost lekce vyznačuje číslovka u lekce v on-line rezervačním systému. Čím menší číslo je u lekce uvedené, tím více je lekce obsazená. Tedy např. číslovka 1 u lekce znamená jedno volné místo.
 • Lekce je možné bezplatně rušit do 6 hodin před začátkem vybrané lekce, vstup se tedy automaticky přičte zpět na uživatelský účet návštěvníka. Při zrušení lekce později, 6 hod. a méně před začátkem lekce, vstup zůstane odečten a nebude refundován.
 • Všechny ranní lekce je možné rušit nejpozději 12 hodin před začátkem lekce. Pokud bude hodina zrušena později, vstup bude automaticky odečten a nebude refundován.
 • Pro rezervace lekce 2 hodiny a méně před jejím konáním je nutné kontaktovat provozovatele telefonicky.
 • Všechny  lekce se konají při počtu 3 klientů. V opačném případě se ruší a vstup bude přičten zpět, tedy refundován. O případných zrušených lekcích bude provozovatel návštěvníky informovat.
 • Při využívání služeb prostřednictvím MultiSport Benefit je klient povinen lekci rezervovat telefonicky, emailem, SMS a po příchodu se musí prokázat průkazem totožnosti a zapsat svoji návštěvu do Seznamu návštěv klientů MultiSport Benefit, a to v souladu s podmínkami tohoto poskytovatele.

IV.  PRAVIDLA CHOVÁNÍ V CENTRU, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE 

 • Při využívání služeb centra jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu.
 • Vstup do centra je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení na posilovacích strojích každý z návštěvníků povinen používat ručník.
 • Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do oddělených šaten. Šatny neslouží pro uložení cenností, tyto (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je nutné uložit v regálu ve cvičebním sálu. Za věci uložené v prostorách centra v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.
 • Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit personálu. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 • Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit obsluze.
 • Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví  ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům centra.
 • Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru centra a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách centra.
 • Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit obsluze.
 • V prostorách centra platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek.
 • Ve sportovních částech centra je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do prostor centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob.
 • Do všech prostor centra je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád centra. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor centra bez náhrady vyvedeny.
 • Děti mladší /15/ let se smí pohybovat v prostorách centra pouze ve výjimečných případech, po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené.
 • Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen uvést cvičební stroje zpět do původní polohy. Po ukončení cvičení je každý návštěvník povinen otřít místa dotyku papírovým ručníkem s desinfekcí s virucidním účinkem. Dezinfekční přípravky jsou k dispozici přímo ve cvičebním sálu.
 • V prostoru centra jsou prodávány výhradně  balené  nápoje nebo balené potravinové doplňky např. müssli tyčinky.
 • Centrum je vybaveno lékárničkou pro případ úrazu. Lékárnička je umístěna v prostoru recepčního stolku.